Четверг, 09.07.2020, 07:16
Приветствую Вас Гость | RSS

КУРСОВЫЕ ОТ МАРИНЫ

2

Меню сайта
Наш опрос
Оцените мой сайт
Всего ответов: 71
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Форма входа

Банковское, биржевое дело и страхование

        Оцінка фінансового стану та кредитоспроможності позичальника формується на всебічному і грунтовному аналізі усієї інформації, що дає змогу оцінити кредитний ризик клієнта. Мета курсової роботи полягає в проведенні аналізу методів оцінки фінансового стану та кредитоспроможності позичальника – юридичної особи в комерційному банку ЗАТ "Приватбанк” та розробці заходів по зменшенню рівня кредитного ризику за рахунок удосконалення кредитних процедур роботи з позичальником.
 
       Найбільшу увагу у системі заходів, спрямованих на фінансову стабілізацію в умовах кризової ситуації, слід приділити етапу відновлення і зміцнення рівня фінансової стійкості страхової організації — запоруки усунення неплатоспроможності й фундаментальної основи фінансової стратегії на прискорення економічного зростання. У загальному вигляді стратегічне управління фінансовою стійкістю являє собою діяльність, яка полягає у виборі сфери та образу дій щодо досягнення довгострокових цілей страхової організації в умовах зовнішнього середовища, що постійно змінюються.
 
       Фінансовий потенціал комерційного банку характеризується обсягом і структурою його необоротних та оборотних активів, що формуються за рахунок готівкових фінансових ресурсів (як власних, так залучених і позичених). Обґрунтоване оптимальне розміщення фінансових ресурсів під час здійснення активних операцій є одним з найважливіших принципів забезпечення фінансової стабільності, платоспроможності та ліквідності банку.
       Активні операції являють собою розміщення банками власного капіталу та залучених ресурсів з метою отримання прибутку, забезпечення діяльності та підтримання необхідного рівня ліквідності. Дослідження активів банку полягає у використанні аналітичних прийомів, спрямованих на визначення загального обсягу коштів, які перебувають у розпорядженні банку, їх структури і динаміки в аналітичному періоді.
 
         Наявність в Україні успішно функціонуючого фінансового сектору, зокрема банківського, є необхідною умовою створення ефективної ринкової економіки, завоювання міцних позицій на вітчизняному та світовому ринках. Це пов'язано з його провідним значенням у забезпеченні рівня накопичень та інвестицій, необхідних в умовах зростання та підвищення ефективності економіки.
        Актуальність даної роботи на сьогоднішній день є суттєвою, так як проблема банків в Україні є однією з головних і її вирішенню має надаватися пріоритетний характер. Адже в нашій країні дуже багато іноземних банків, і тому це має негативний вплив на економіку нашої держави.
 
 
        На прикладі КБ "Фінанси та кредит" ми розглянемо валютно-розрахункові операції, що складаються у процесі зовнішньоекономічної діяльності. КБ "Фінанси та кредит" на сьогоднішній день являється лідером серед банків України. За станом 2006 року розмір чистих активів складає 17252 млн. грн. Власний капітал - 1752 млн. грн.. Кредитний портфель банку складає 11,081 млн. грн. В ході вивчення ринку банківських послуг, проведеного компанією GFK-USM, 19,8% опитаних жителів України назвали КБ "Фінанси та кредит" найбільш цікавим для себе українським банком. КБ "Фінанси та кредит" також є лідером серед українських комерційних банків по кількості клієнтів: його послугами користується більше 16% населення України.
 
Розділ II ОПЕРАЦІЇ З ВАЛЮТНИМИ ЦІННОСТЯМИ
Стаття 2. Право власності на валютні цінності
      1. Резиденти і нерезиденти мають право бути власниками валютних цінностей, що знаходяться на території України. Резиденти мають право бути власниками також валютних цінностей, що знаходяться за межами України, крім випадків, передбачених законодавчими актами України.
      2. Резиденти і нерезиденти мають право здійснювати валютні операції з урахуванням обмежень, встановлених цим Декретом та іншими актами валютного законодавства України.
 
Стаття 3. Сфера застосування 
      Цей Закон регулює відносини, що виникають під час заснування, реєстрації, діяльності, реорганізації та ліквідації банків.
     Положення цього Закону застосовуються до представництв іноземних банків, що діють на території України, якщо інше не встановлено міжнародними договорами (угодами), згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, а також до філій українських банків за кордоном та до пов'язаних з банком осіб, визначених статтею 52 цього Закону. 
     
      В Україні використовуються наступні форми розрахунків: банківський переказ, акредитив, інкасо.
     Дипломна робота складається з чотирьох розділів, вступа і висновків.
     В першому розділі згідно законодавства України розглянуті питання що стосуються валютного регулювання.
    У другому розділі на основі практичних матеріалів відділення Укрексімбанку м.Одеси розглянуто порядок оформлення, обліку і контролю операцій по міжнародних розрахунках, проведений аналіз стуктури і динаміки міжнародних розрахунків, що дозволив внести деякі рекомендації, спрямовані на удосконалення відносин з іноземними партнерами.
     
       В сучасних умовах необхідне сприяння держави розширенню лізингових операцій, що дозволить значно розширити джерела позичкових коштів. Активне впровадження лізингових операцій є актуальним питанням розвитку економіки України, оскільки може дати поштовх структурній перебудові реального сектору економіки, оновлення основних фондів, розвитку малого та середнього бізнесу, індустріалізації виробництва, які так необхідні нашій країні.
          
        Метою дослідження поняття менеджменту банківської діяльності на ринку цінних паперів є встановлення пріоритетних видів такої діяльності та створення рекомендацій для їх впровадження в діяльність банку, а також удосконалення організаційної структури діяльності банку на фондовому ринку.
        Завданнями, які потрібно вирішити є такі:
– ознайомитись із суттю і структурою поняття менеджменту діяльності банку на ринку цінних паперів та його розкриття вітчизняними та іноземними науковцями;
– визначити, класифікувати і докладно описати види діяльності банку на ринку цінних паперів;
 
       Ефективне кредитування на сьогоднішній день - це одне з найважливіших і найактуальніших завдань банківської системи України. Кожній фінансово-кредитній установі саме кредитні операції приносять найбільші доходи і від того, наскільки правильно будуть обрані методи і дотримані умови кредитування, в значній мірі, залежить результат кредитної операції. Для досягнення мети в роботі ставляться наступні завдання: а) розкрити механізм здійснення кредитування та суть методів надання позик; б) проаналізувати діючу практику кредитування в АППБ "Аваль”
 
       Зазначені функції страхування є специфічними. Проте діяльними виявляються й інші функції страхування, а саме: наприклад, контрольна, вартісна (ціна при формуванні страхових тарифів) і т. інше, притаманне фінансам у цілому.
       Головні напрями прояву позитивного впливу страхування у формуванні ринкової економіки такі: - дає змогу оптимізувати ресурси, спрямовані на організацію економічної безпеки; - забезпечує раціональне формування й використання коштів, «створюючи значні резерви грошових ресурсів, які стають джерелом зростання інвестицій в економіку.
 
 
Встановлення рівня відсоткових ставок за міжбанківськими кредитами. 33.
      Комерційні банки як економічно самостійні і незалежні від виконавчих та розпорядчих органів державної влади у своїх рішеннях, пов'язаних із оперативною діяльністю, мають право самостійно встановлювати рівень відсоткової ставки за міжбанківськими кредитами залежно від попиту та пропозиції на міжбанківському ринку та рівня облікової ставки.
 
     2. Вид предлагаемой услуги. Впервые на рынке кредитования Украины уникальный продукт, целью которого является не только выдать кредит на покупку автомобиля, но и значительно сэкономить время Клиента. Автопакет – это кредитная программа банка, которая состоит из следующих услуг:
- кредит на приобретение легкового автомобиля (нового или бывшего в эксплуатации)
 
    2. Вид предлагаемой услуги. Кредит на пополнение основных и оборотных средств либо на финансирование потребительских целей. Предоставляется субъектам, занятым в производстве, переработке сельскохозяйственной продукции, инфраструктуре, обслуживающей эту отрасль, а также субъектам, которые ведут бизнес деятельность либо проживают за пределами населённого пункта, в котором расположено отделение ОАО КБ «Надра», где есть менеджеры по работе с малым бизнесом.
   
        1. Для кого предназначен.- Юридические лица, за исключением предприятий с долей государственного капитала свыше 25%. - Физические лица, зарегистрированные как субъекты предпринимательской деятельности.
 
     3. Преимущества данного продукта. · важное удобство: сотрудник может отправляться в командировку, не дожидаясь оформления аванса на командировочные расходы, а воспользоваться кредитными средствами банка; · возможность оперативного пополнения корпоративных карт в период командировок сотрудников; · получение дополнительных ресурсов для текущей деятельности;
 
      2. Вид предлагаемой услуги.Это кредитная карта с бланковым лимитом кредитования (то есть без обеспечения), которая оформляется на физическое лицо и может быть использована для оплаты любых расходов в Украине и за ее пределами (оплата товаров и услуг, снятие наличных, аренда автомобилей, бронирование гостиниц, оплата через интернет). Совокупная сумма бланковых обязательств перед банком должна составлять не более 6 000 дол.США. Клиентам, имеющим текущий экспресс-кредит, предоставляется карта Visa Electron Credit, всем остальным – Visa Classic или VISA Gold
 
      3. Преимущества продукта. · Возможность погасить кредит досрочно без комиссии за досрочное расторжение договора. · Возможность получения отсрочки до 3-х месяцев при погашении тела кредита. · Возможность страхования в кредит на весь срок действия кредита.
 
 
 
     2. Вид предлагаемого продукта. Данный продукт даёт возможность получить кредит на приобретение недвижимости для коммерческих целей (офисной, торговой, складской, производственной и пр.), потребительской недвижимости, а также земли для коммерческих целей. 
 
      1. Для кого предназначен. - Юридические лица, за исключением предприятий с долей государственного капитала свыше 25%. - Физические лица, зарегистрированные как субъекты предпринимательской деятельности. - Физические лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью. - Физические лица, занимающиеся индивидуальной трудовой деятельностью.
 
   Даний Регламент ґрунтується на підставі й у відповідності до законодавства України та внутрішніх актів ВАТ КБ "Надра”, якими регулюється відносини у сфері здійснення фінансового моніторингу. Регламент розроблений з урахуванням наступних вимог: - забезпечення конфіденційності інформації про внутрішні документи Банку з питань здійснення фінансового моніторингу; забезпечення конфіденційності інформації про рахунки і внески Клієнтів Банку, про Клієнтів і їх операції, а також інших відомостей...
 
     Головним завданням, яке повинен виконувати ринок цінних паперів являється, насамперед, забезпечення умов для залучення інвестицій на підприємства, доступ цих підприємств до більш дешевого, порівняно з банківськими кредитами капіталу...
 
   Поряд з економічними факторами впливу на страховий ринок діє низка не економічних, зокрема політичні, етичні, етнічні, соціальні чинники, які визначають поведінку та мотивацію основних суб’єктів страхового ринку – страхувальників, страховиків, перестраховиків, їх засновників та державний уповноважений орган з регулювання страхової діяльності...
 
    Вивчення можливості впровадження абсолютно нового програмного продукту, що дозволить не лише зменшити витрати на утримання системи, але й забезпечить клієнтів повним спектром послуг, що вони отримували від діючої системи "клієнт-банк”, а можливо й розширить перелік таких послуг. Також необхідно розглянути стан законодавчої бази в Україні, що регулює питання електронного документообігу, визначити бар’єрні моменти, що гальмують розвиток системи та запропонувати вдосконалення на основі досвіду зарубіжних країн чи власних правових розробок...
 
    Основною метою діяльності НБУ є: 1) захист і забезпечення стабільності валюти України; 2) розвиток і зміцнення банківської системи; 3) забезпечення ефективного й безперебійного функціонування системи розрахунків. Надійна платіжна система, що задовольняє потреби юридичних і фізичних осіб у безпечному й ефективному переказі коштів – передумова успішного розвитку ринкової економіки кожної країни; 4) встановлення та підтримка конкурентного середовища...
 
         В результаті проведеного дослідження за даною темою на основі реальних даних ВАТ "Кредитпромбанку”, дуже велике значення має розробка методологічної бази по відповідному банківському продукту. Так нами були вироблені та запропоновані рекомендації по роботі банку із заставою нерухомого майна. Була запропонована концепція розвитку житлового кредитування населення з ціллю підвищення доступності житла всім категоріям населення. Проведено детальний аналіз рейтингових методів оцінки кредитоспроможності позичальників – фізичних осіб, як тих що використовуються вітчизняними банками так і тих, якими користуються провідні європейські банки.
 
     Становлення банківської системи тісно пов’язане зі створенням ефективного механізму управління банківською діяльністю, дійової системи регулювання і контролю банківських операцій. Це, у свою чергу, потребує глибокого вивчення основ сучасної банківської справи, дослідження сутності й особливостей надання різноманітних банківських послуг, відстежування та врахування міжнародного досвіду, а також перспективних можливостей розвитку фінансово-кредитної системи України в цілому.
 
      Організаційні схеми страхування фінансово – кредитних ризиків можуть бути двох – п’яти елементними. Так при страхуванні фінансових ризиків (неплатежу, інвестиційних операцій і втрат прибутку) схема двоелементна. Страхувальником і одночасно застрахованим виступає в цій схемі виробник або продавець (інвестор). Ця схема притаманна і для страхування ризику непогашеного кредиту (кредитне страхування), де одночасно страхувальником і застрахованим є банк який видає кредит позичальнику.
 
 
Если не нашли материала для Вашей курсовой или дипломной, то:
телефон: +380665144615
Календарь
«  Июль 2020  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Novelty сайта
Афоризмы
Гениальность - это всего лишь удачная глупость

Баннер


Интернет реклама

Graffiti Decorations(R) Studio (TM) Site Promoter

Регистрация сайта в каталогах, раскрутка и оптимизация сайта, контекстная реклама Реклама в системе обмена посетителями и обмена письмами Реклама сайта OnLinks.ru - Покупка и продажа ссылок

Copyright MyCorp © 2020