Четверг, 09.07.2020, 06:54
Приветствую Вас Гость | RSS

КУРСОВЫЕ ОТ МАРИНЫ

2

Меню сайта
Наш опрос
Оцените мой сайт
Всего ответов: 71
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Форма входа

Аудит и бухгалтерский учет

АУДИТ И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ
 

001- Аналіз обліку, аудиту і аналізу грошових коштів на підприємстві
002 – Організація обліку кредитних операцій банку на прикладі ВАТ КБ "Надра”
003 – Організація обліку прямих витрат (матеріальних та на оплату праці) на прикладі Ремонтно-механічного заводу
004 – Організація обліку товарів та аналіз товарообігу торгівельного підприємства
005 – Організація обліку та аналіз надходжень і видатків бюджетної організації
006 – Організація обліку, аналізу готової продукції на підприємстві
007 – Організація обліку та аналіз грошових коштів і розрахунково-кредитних операцій підприємства
119 - Облік зносу (амортизації) основних засобів, укр.
 
Короткое содержание работ:
 
001- Аналіз обліку, аудиту і аналізу грошових коштів на підприємстві
ЗМІСТ
ВСТУП
РОЗДІЛ 1 СКЛАД ГРОШОВИХ НАДХОДЖЕНЬ ПІДПРИЄМСТВА.
1.1. Кошти, які надходять від операційної діяльності підприємства.
1.2. Грошові надходження від іншої звичайної діяльності підприємства та методика обліку, аналізу надходжень.
РОЗДІЛ 2 АНАЛІЗ ГРОШОВИХ НАДХОДЖЕНЬ У ПОКАЗНИКАХ БУХГАЛТЕРСОКОГО ОБЛІКУ ПІДПРИЄМСТВА
2.1. Характеристика фінансово-господарської діяльності підприємства
2.2. Аудит та аналіз руху грошових коштів на підприємстві
2.3. Аналіз фінансових результатів діяльності шахти.
РОЗДІЛ 3 АУДИТОРСЬКА ПЕРЕВІРКА ГРОШОВИХ НАДХОДЖЕНЬ ПІДПРИЄМСТВА ТА УДОСКОНАЛЕННЯ АУДИТОРСЬКИХ МЕТОДІВ
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ
Додаток А. Баланс підприємства за формою № 1 за 2007 р.
Додаток Б. Звіт про фінансові результати за формою № 2 за 2007 р.
Додаток В. Звіт про рух грошових коштів за формою № 3 за 2007 р.
Додаток Г. Баланс підприємства за формою № 1 за 2008 р.
Додаток Д. Звіт про фінансові результати за формою № 2 за 2008 р.
Додаток Е. Звіт про рух грошових коштів за формою № 3 за 2008 р.
Додаток Є. Таблиця 2.4. Аналіз структури фінансових результатів за 2007 - 2008 рр.
 
ВСТУП
       Управління грошовими потоками ґрунтується на принципах: інформаційної достовірності, збалансованості, ефективності та ліквідності. Принцип інформаційної достовірності передбачає створення необхідної та достатньої інформаційної бази за міжнародними стандартами. В Україні цьому найбільше відповідає "Звіт про рух грошових коштів”, складений за вимогами НП (С) БО4. Принцип збалансованості передбачає оптимізацію грошових потоків за видами, обсягами, часовими інтервалами та іншими суттєвими характеристиками. Принцип ефективності передбачає мобілізацію тимчасово вільних коштів у фінансові інвестиції. Принцип ліквідності передбачає синхронізацію позитивного та негативного грошового потоків за всіма часовими інтервалами. Мета аналізу грошових надходжень – визначити повноту та якість їх отримання, оцінку динаміки абсолютних і відносних показників, з’ясувати спрямованість, ступінь і частку впливу окремих факторів на зміну грошового потоку, виявити та оцінити можливі резерви їх зростання та провести аудиторську перевірку надходжень підприємства.
     Для досягнення цієї мети в роботі: - проводитися аналіз руху грошових надходжень у показниках бухгалтерського обліку підприємства; - просліджується динаміка доходів від всієї діяльності підприємства; - проводиться аналіз і розраховуються коефіцієнти ліквідності, рентабельності; - проводиться аудиторська перевірка надходжень підприємства. Показники грошових надходжень характеризують ефективність господарювання підприємства. Найважливішими серед них виявляються показники виторгу від операційної (основної) діяльності, яка в умовах переходу до ринкової економіки складає основу економічного розвитку підприємства.
     Ріст прибутку від операційної діяльності будує фінансову базу для самофінансування, розширеного виробництва, рішення проблем соціального і матеріального характеру. Безпосередньою задачею аналізу є виявлення резервів підвищення обсягу і якості чистого грошового потоку – доходу діяльності підприємства за рахунок системи прискорення залученні коштів і сповільнення їх видатків....
 
 
002 – Організація обліку кредитних операцій банку на прикладі ВАТ КБ "Надра”
ЗМІСТ
ВСТУП
РОЗДІЛ 1 ОГЛЯД НОРМАТИВНО-ЗАКОНОДАВЧОЇ БАЗИ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ КРЕДИТНИХ ОПЕРАЦІЙ БАНКУ
РОЗДІЛ 2 ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ КРЕДИТНИХ ОПЕРАЦІЙ БАНКУ
2.1. Організаційна характеристика банку
2.2. Характеристика кредитних продуктів банку та порядок їх оформлення
2.3. Аналіз облікової політики банку
РОЗДІЛ 3 АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ КРЕДИТНИХ ОПЕРАЦІЙ БАНКУ
3.1. Аналіз динаміки та структури кредитів банку
3.2. Аналіз ефективності кредитних операцій
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 
ВСТУП
      Дослідження проблем вдосконалення функціонування банківської системи, зокрема процесу обліку кредитними операціями банку, привертає увагу багатьох вітчизняних учених. Проте питання саме вдосконалення управління кредитними операціями в процесі різкого зростання кількості кредитних послуг, а також в процесі генерування нових ризиків та трансформації уже існуючих залишаються дискусійними і недостатньо опрацьованими. Тому метою об'єктом дослідження даної роботи є: процес організації обліку кредитних операцій банку у відповідності до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку.
      Метою дослідження даної роботи є: оцінка аналізу ефективності кредитних операцій банку (на прикладі ВАТ КБ "Надра”) та визначення економічних нормативів, що регулюють діяльність комерційних банків.
     Актуальність теми даної роботи полягає в тому, що провідне місце у перехідному періоді економіки України до ринку належить фінансово-кредитній системі. Від ефективності й безперебійності функціонуван­ня кредитно-фінансового механізму залежить не лише своєчасне отримання коштів окремими господарськими одиницями, а й темпи економічного розвит­ку країни в цілому. Центральною ланкою цього механізму в сучасній економіці виступають банки. З огляду на це питання комерційного банку на сучасному етапі досить актуальне і йому приділяється значна увага економічної науки.
     Один із найголовніших складових елементів діяльності банку — вивчення його кредитно-облікової бази. Завданнями даної роботи є: - ознайомлення з нормативно-законодавчою базою організації обліку кредитних операцій; - розгляд особливостей організації обліку кредитних операцій банку; - аналіз ефективності кредитних операцій банку У висновку приводяться основні висновки й рекомендації з результатів проведеного дослідження. Робота складається з анотації, вступу, трьох розділів і висновків......
 
 
003 – Організація обліку прямих витрат (матеріальних та на оплату праці) на прикладі Ремонтно-механічного заводу
ЗМІСТ
ВСТУП
РОЗДІЛ 1 НОРМАТИВНА БАЗА З ОБЛІКУ ПРЯМИХ ВИТРАТ
РОЗДІЛ 2 ОБЛІК ПРЯМИХ ВИТРАТ (МАТЕРІАЛЬНИХ ТА НА ОПЛАТУ ПРАЦІ) НА ПІДПРИЄМСТВІ
2.1. Організація обліку прямих витрат
2.2. Документування обліку прямих витрат
2.3. Синтетичний та аналітичний облік прямих витрат (матеріальних та на оплату праці)
РОЗДІЛ 3 АНАЛІЗ ПРЯМИХ ВИТРАТ НА ПІДПРИЄМСТВІ
3.1. Аналіз матеріальних витрат
3.2. Аналіз витрат на оплату праці
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 
ВСТУП
        Найбільш важливе питання в системі бухгалтерського обліку є організація виробничого обліку і, перш за все, розрахунок витрат на виробництво кожного виду продукції, яка випускається і їх співставленні з плановою, чи нормативною собівартістю. Правильність ведення бухгалтерського обліку витрат відповідно до змін, що відбуваються в його організації й техніці ведення, підвищує роль обліку як основного способу одержання достовірної інформації для прийняття економічно обгрунтованих рішень і попередження виникнення ризику у виробничо-господарській діяльності підприємств, у складанні балансу, звіту про фінансові результати, різноманітної фінансової звітності тощо. Управління витратами доцільно здійснювати у всіх сферах діяльності підприємства, що має велике значення та цінність для всіх місць виникнення і центрів витрат.
       Метою дослідження даної роботи є: дослідження питань обліку, аналізу та контролю прямих витрат на Ремонтно-механічному заводі, а також особливостей ведення бухгалтерського та податкового обліку витрат у машинобудівній галузі.
      Актуальність теми даної роботи полягає в тому, що практично на кожному підприємстві існують резерви для зниження витрат до раціонального рівня, що дозволяє домогтися росту економічної ефективності діяльності, підвищення конкурентноздатності продукції. Для забезпечення виживання підприємств, нинішня економічна ситуація спонукає здійснювати контроль за процесами виробництва. Тому для кожного суб’єкта господарювання важливе місце займає правильний облік та детальний аналіз прямих витрат для досягнення високого економічного результату.
        Зокрема, в роботі розкриті наступні питання: - нормативна база обліку прямих витрат; - загальне поняття та принципи обліку прямих витрат на підприємстві; - документування обліку прямих витрат; - аналітичний та синтетичний облік матеріальних витрат та на оплату праці; - аналіз матеріальних витрат; - аналіз витрат на оплату праці. Інформаційною базою роботи є: нормативно – правові акти, постанови, інструкції, національні Положення (стандарти) бухгалтерського обліку, періодичні видання, посібники, інформація з обліку, аналізу витрат, фінансова звітність Ремонтно-механічного заводу.....
 
 
004 – Організація обліку товарів та аналіз товарообігу торгівельного підприємства
ЗМІСТ
ВСТУП
РОЗДІЛ 1 НОРМАТИВНА БАЗА З ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ТОВАРІВ
РОЗДІЛ 2 ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ТОВАРІВ ТОРГІВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА
2.1. Особливості організації обліку товарів в оптовій і роздрібній торгівлі
2.2. Облік товарів на складах торгівельного підприємства
2.3. Синтетичний та аналітичний облік товарів
РОЗДІЛ 3 АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ТОВАРООБІГУ ПІДПРИЄМСТВА
3.1. Основні показники при аналізі товарообігу підприємства
3.2. Вплив товарообігу на фінансові результати підприємства
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 
ВСТУП
        Актуальність теми полягає в тому, що товари для підприємства є основною статтею оборотних коштів, за рахунок яких в процесі господарської діяльності (обороту) підприємство отримує прибутки, які є ціллю та основою життєдіяльності любого підприємства, то оперативний та достовірний облік їх на підприємстві є також невід’ємною частиною управління підприємством, без якого не можливе досягнення цілей підприємства.
       Облік не пасивно відображає господарські процеси, що відбуваються на підприємстві, а активно впливає на них, контролює законність, доцільність і ефективність використання виробничих ресурсів. Роль обліку суттєво підвищується в умовах ринкової економіки, яка базується на різних формах власності, наявності підприємств різних форм власності, наявності підприємств різних форм господарювання та конкуренції товаровиробників. Облік діяльності підприємства здійснюється за такими напрямками: - кількісний і вартісний облік товарів; - облік надходження та вибуття товарів на підприємстві та розрахунків з постачальниками; - облік наявності товарів та руху на складах; - облік доходів та витрат торгівельного підприємства; - порядок формування та облік фінансових результатів торгівельного підприємства. Метою дослідження даної роботи є: дослідження бухгалтерського обліку і розробка системи ефективності товарообігу ЧП "Радуга”.
        Для досягнення мети необхідно вирішити задачі: - здійснити огляд нормативно-правових документів, що регламентують облік діяльності торгово-виробничого підприємства; - розглянути особливості обліку діяльності торгівельного підприємства; - розробити шляхи вдосконалення обліку діяльності торгівельного підприємства. При написанні роботи були використані закони та нормативно-правові акти, які регламентують правила діяльності торгівельного підприємства, порядок надходження, зберігання та вибуття товарів, формування доходів, витрат та фінансового результату діяльності торгівельного підприємства.....
 
 
005 – Організація обліку та аналіз надходжень і видатків бюджетної організації
ЗМІСТ
ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ЗАКОНОДАВЧО-НОРМАТИВНА БАЗА ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ НАДХОДЖЕНЬ ТА ВИДАТКІВ БЮДЖЕТНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ НАДХОДЖЕНЬ ТА ВИДАТКІВ БЮДЖЕТНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
2.1. Організаційна характеристика бюджетної організації
2.2. Аналіз організаційної форми обліку надходжень та видатків
2.3. Організація документообігу з обліку надходжень та видатків
РОЗДІЛ 3. АНАЛІЗ НАДХОДЖЕНЬ ТА ВИДАТКІВ БЮДЖЕТНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
3.1. Аналіз надходжень бюджетної організації
3.2. Аналіз видатків бюджетної організації
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 
ВСТУП
        Актуальність теми полягає в тому, що добре поставлений бухгалтерський облік в бюджетних установах забезпечує відображення усіх операцій, пов'язаних з виконанням кошторису видатків бюджету, кошторисів спеціальних коштів та узагальнення даних обліку і звітності, що необхідно для оперативного управління, аналізу за цільовим використанням коштів на підставі кошторису, виявлення позапланових і незаконних витрат. Для виконання цих завдань і ведеться бухгалтерський облік і контроль: кредитів (асигнувань) і витрат бюджетних засобів; надходження й витрати засобів спеціального фонду; схоронності й ефективності використання запасів, основних засобів і інших цінностей; розрахунків з дебіторами й кредиторами.
       Метою даної роботи є дослідження суцільного й безперервного відбиття всіх операцій, пов'язаних з виконанням кошторисів витрат по бюджеті. Адже бухгалтерський облік дозволяє не тільки систематично зіставляти їх із планом (кошторисом), але й установлювати причини відхилень фактичних витрат від плану (кошторису), виявляти найбільш доцільні норми витрат і підвищувати рівень бюджетного й кошторисного планування в цілому. Чим точніше облік, тим вище якість планування. Завдання роботи: - висвітлити теоретичні питання організації обліку в бюджетних установах, зокрема надходжень та видатків; - вивчення організаційної характеристики бюджетної організації; - проведення аналізу організаційної форми обліку надходжень та видатків; - дослідження документообігу з обліку надходжень та видатків; - здійснення аналізу стану основних показників функціонування установи.....
 
 
006 – Організація обліку, аналізу готової продукції на підприємстві
ЗМІСТ
ВСТУП
РОЗДІЛ 1 НОРМАТИВНА БАЗА З ОБЛІКУ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ
РОЗДІЛ 2 ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ НА ПІДПРИЄМСТВІ
2.1. Загальне поняття та формування собівартості готової продукції
2.2. Документування руху готової продукції
2.3. Синтетичний та аналітичний облік готової продукції
РОЗДІЛ 3 АНАЛІЗ ВИТРАТ НА ВИРОБНИЦТВО ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ
3.1. Узагальнення витрат на виробництво готової продукції
3.2. Аналіз витрат та їх вплив на собівартість готової продукції
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 
ВСТУП
        Машинобудівна галузь, яка відіграє ключову роль у промисловості кожної країни, в Україні знаходиться у досить скрутному становищі. Якщо в економічно розвинених країнах машинобудівне виробництво у структурі промислового виробництва займає перше місце, то в промисловості України машинобудування за обсягом продукції займає третє місце і його частка складає 11-13 % (проти 45% в економічно розвинених країнах). На рівні машинобудівних підприємств управління їх розвитком здійснюється операційним менеджментом шляхом управління виробничими ресурсами. Виходячи з того, що в процесі управління виробництвом облік забезпечує інформаційні потреби насамперед щодо контролю використання ресурсів у виробництві, в даній роботі розглядається облік готової продукції основного виробництва машинобудівного підприємства.
      Об'єктом дослідження даної роботи є: процес обліку готової продукції на підприємстві (Першотравенське Ремонтно-механічний завод). Метою дослідження даної роботи є: оцінка організації обліку готової продукції на Першотравенському Ремонтно-механічний завод та аналіз витрат на виробництво даної продукції, а також втілення пропозицій щодо зменшення витрат у процесі виробництва. Основною діяльністю Першотравенського Ремонтно-механічний завод є здійснення капітального ремонту гірничошахтного устаткування та виготовлення запчастини до гірничошахтного устаткування, також виготовляє аркову кріп для 12 шахт об'єднання, зварювальні металоконструкції, нестандартне й індивідуальне устаткування.
      В ході роботи будуть розглядатися такі питання: ― нормативна база, яка регламентує облік готової продукції; ― методика організації обліку готової продукції відповідно до чинного законодавства України; ― ведення бухгалтерського обліку на підприємстві; ― також буде приведений аналіз основних показників фінансового стану підприємства. Де розкриті питання щодо платоспроможності, ліквідності, фінансової стійкості, дебіторської та кредиторської заборгованості підприємства. Головними джерелами при написанні слугували нормативно-правові акти, постанови, положення та стандарти, накази та інша література, яка регламентує порядок ведення бухгалтерського обліку.....
 
 
007 – Організація обліку та аналіз грошових коштів і розрахунково-кредитних операцій підприємства
ЗМІСТ
ВСТУП
РОЗДІЛ 1 НОРМАТИВНА БАЗА З ОБЛІКУ ГРОШОВИХ КОШТІВ
РОЗДІЛ 2 ОБЛІК ГРОШОВИХ КОШТІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ
2.1. Організація обліку грошових коштів і розрахунково-кредитних операцій та його значення
2.2. Документальне оформлення руху грошових коштів
2.3. Синтетичний та аналітичний облік грошових коштів
РОЗДІЛ 3 ОБЛІК РОЗРАХУНКОВО-КРЕДИТНИХ ОПЕРАЦІЙ ПІДПРИЄМСТВА
3.1. Організація обліку розрахунково-кредитних операцій
3.2. Коротка характеристика синтетичних рахунків з обліку розрахунково-кредитних операцій
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ
 
ВСТУП
        Бухгалтерський облік відображає господарські операції систематично і забезпечує суцільне і безперервне спостереження. Основними ознаками бухгалтерського обліку є: юридична доказовість, безперервність, вартісне вимірювання, двоїсте (подвійне) відображення стану та змін господарських операцій та процесів. Виходячи з цього, бухгалтерський облік виконує інформаційну і контрольну функції. Одним із елементів господарських засобів є засоби у сфері обігу, складовою частиною яких є грошові кошти. Грошові кошти, необхідні підприємству для нормальної виробничо-господарської діяльності, в процесі свого існування.
       Тому, на даному етапі предметом дослідження цієї роботи є: процес обліку грошових коштів та розрахунково-кредитних операцій на підприємстві. Ціль дослідження складається у вивченні порядку ведення обліку грошових коштів розрахунково-кредитних операцій на підприємстві.
       Задачі представленої роботи наступні:
- розглянути сучасний облік коштів і проблеми його удосконалювання;
- дати коротку характеристику досліджуваного підприємства;
- розглянути порядок ведення касових операцій і операцій на рахунках у банку;
- розглянути методику використання грошових коштів, і використати її для оцінки ефективності їх використання.
        Об'єктом дослідження даної роботи є: процес обліку грошових коштів і розрахунково-кредитних операцій підприємства.
        Метою дослідження даної роботи є: оцінка грошових коштів та розрахунково-кредитних операцій (на прикладі ТОВ „Стройбут”) в сучасному економічному становищі і втілення пропозицій щодо зменшення термінів обігу грошових коштів підприємства......
 
119 - Облік зносу (амортизації) основних засобів, укр. - 63 сторінки 
ЗМІСТ
ВСТУП
І. ОБЛІК ЗНОСУ (АМОРТИЗАЦІЇ) ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ
1.1. Економічна сутність зносу та амортизації
1.2. Методика нарахування амортизації основних засобів
1.3. Відображення обліку амортизації основних засобів на рахунках підприємства та у його звітності
1.4. Вплив амортизаційних відрахувань на результати діяльності підприємства
1.5. Проблеми обліку зносу (амортизації) в Україні та шляхи їх подолання
ІІ. ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМСТВА ТА ЙОГО АМОРТИЗАЦІЙНА ПОЛІТИКА
2.1. Економічна характеристика Філії ВАТ "Павлоградвугілля” "Першотравенського ремонтно-механічного заводу”
2.2. Практичне застосування методів нарахування зносу (амортизації) на підприємстві
2.3. Огляд та перелік документів згідно амортизаційної політики Першотравенського РМЗ
ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ВСТУП
       Особливе місце в системі бухгалтерського обліку займають питання, пов'язані із станом основних засобів. Це пояснюється тим, що вони у своїй сукупності утворюють виробничо-технічну базу і визначають виробничу мету господарства.
     Точність показників об'єму, стану і руху основних засобів, а у відомій мірі і точність їх якісної характеристики багато в чому залежить від того, на скільки правильно і достовірно проведена їхня оцінка, а саме знос (амортизація), маючи на увазі те, що неправильна оцінка основних засобів може не тільки спотворити загальну картину, але і викликати:
- неточне числення амортизації, а звідси собівартості і відпускних цін продукції (робіт, послуг), отже, прибутковості, рентабельності і прибутку;
- перекручування сум належного податку як із майна, так і з прибутку;
- неправильне відображення у бухгалтерському балансі співвідношення основних і оборотних коштів;
- невірне числення ряду техніко-економічних показників, що характеризують використання основних засобів: знос, коефіцієнти вибуття і надходження, широко застосовувані показники ефективності: фондовіддача, фондоємність і фондоозброєність, невірно буде обчислюватися й ефективність вкладень у необоротні активи.
    Таким чином, проблеми обліку і нарахування амортизації основних засобів є предметом особливої уваги економічної науки, оскільки амортизація як економічна категорія, одночасно виступає як витрати виробництва та як джерело відтворення і, як наслідок, впливає на широке коло економічних показників - собівартість, ціну, прибуток, податки, кількісні та якісні оцінки виробничого потенціалу тощо.
    Метою роботи є вивчення теоретичного матеріалу у сфері обліку зносу (амортизації) основних засобів, а також практичне застосування методології нарахування амортизації, порядок їх оцінки, документального оформлення, перенесення вартості на продукцію (роботи або послуги) та інші аспекти даного виду бухгалтерського обліку. Оптимальність амортизаційної політики означає виконання таких умов: дотримується принцип відповідності доходів і витрат у бухгалтерському обліку; нарахована сума зносу забезпечує відтворення необоротних матеріальних та нематеріальних активів.
    У даній роботі поряд з визначенням концепцій амортизації розглядається порядок розрахунку та відображення сум амортизації у регістрах бухгалтерського обліку відповідно до П(С)БО 7 "Основні засоби”. Також значна увага приділяється впливу амортизаційних відрахувань на результати фінансово-господарської діяльності промислових підприємств та проблемам обліку амортизації в Україні та шляхам їх подолання.
    При дослідженні були застосовані математичні та статистичні методи аналізу рядів динаміки, порівняльний аналіз методики нарахування амортизаційних відрахувань, методи аналізу та синтезу.
    При написанні роботи були використані навчальні посібники з бухгалтерського обліку, фінансів, економіки підприємств. Також звітна інформація, яка стосується Першотравенського РМЗ: Баланс ф. №1 за 2008 – 2010 рр., Звіт про фінансові результати ф. №2 за 2008 – 2010 рр. и Статут підприємства.

Для заказов:
Телефон +380665144615
е-mail: KursovieotMarinu@yandex.ua

Календарь
«  Июль 2020  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Novelty сайта
Афоризмы
Гениальность - это всего лишь удачная глупость

Баннер


Интернет реклама

Graffiti Decorations(R) Studio (TM) Site Promoter

Регистрация сайта в каталогах, раскрутка и оптимизация сайта, контекстная реклама Реклама в системе обмена посетителями и обмена письмами Реклама сайта OnLinks.ru - Покупка и продажа ссылок

Copyright MyCorp © 2020