Четверг, 22.08.2019, 03:54
Приветствую Вас Гость | RSS

КУРСОВЫЕ ОТ МАРИНЫ

2

Меню сайта
Наш опрос
Оцените мой сайт
Всего ответов: 71
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Форма входа

Экономика предприятия 4

ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЯ

 
022 – Аналіз формування прибутку підприємства
023 – Механізм планування витрат на підприємстві
024 – Механізм планування собівартості продукції на підприємстві
025 – Механізм формування виробничого плану на підприємстві
026 – Планування виробничої програми на підприємстві
 
Короткое содержание работ:
 
022 – Аналіз формування прибутку підприємства
ЗМІСТ
ВСТУП
РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА
1.1 . Сутність, види прибутку підприємства
1.2 . Механізм формування та напрямки використання прибутку
РОЗДІЛ 2 АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ПІДПРИЄМСТВА
2.1. Характеристика фінансово-господарської діяльності підприємства
2.2. Аналіз фінансових результатів підприємства
2.3. Аналіз факторів прибутковості підприємства
РОЗДІЛ 3 ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ НА ПІДПРИЄМСТВА
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ
Додаток А. Баланс підприємства за формою №1 за 2006 р.
Додаток Б. Звіт про фінансові результати за формою №2 за 2006 р.
Додаток В. Баланс підприємства за формою №1 за 2007 р.
Додаток Г. Звіт про фінансові результати за формою №2 за 2007 р.
Додаток Д. Баланс підприємства за формою №1 за 2008 р.
Додаток Е. Звіт про фінансові результати за формою №2 за 2008 р.
 
ВСТУП
    Показники фінансових результатів характеризують абсолютну ефективність господарювання підприємства. Найважливішими серед них виявляються показники прибутку, яка в умовах переходу до ринкової економіки складає основу економічного розвитку підприємства. Ріст прибутку будує фінансову базу для самофінансування, розширеного виробництва, рішення проблем соціального і матеріального характеру. За рахунок прибутку виконується також частина обов’язків перед бюджетом, банками та іншими підприємствами та організаціями Безпосередньою задачею аналізу є виявлення резервів підвищення фінансових результатів діяльності підприємства за рахунок зниження собівартості, пошуку шляхів її мобілізації.
     Різні сторони виробничої і фінансової діяльності підприємства отримують кінцеву грошову оцінку в системі показників фінансових результатів. Особливо найбільш важливі показники фінансових результатів діяльності підприємства представлені в формі №2 "Звіт про фінансові результати”. Прибуток виражає абсолютний ефект без урахування використаних ресурсів. Тому для аналізу його доповнюють показником рентабельності. Рентабельність – це відносний показник ефективності роботи підприємства, котрий у загальній формі обчислюється як відношення прибутку до витрат (ресурсів). Зниження витрат виробництва та собівартості продукції є однією з основних умов збільшення прибутку підприємства, підвищення рентабельності та ефективності його діяльності. Одержання найбільшого ефекту з найменшими витратами, економія трудових, матеріальних і фінансових ресурсів залежать від того, як вирішує підприємство питання зниження собівартості продукції....
 
 
023 – Механізм планування витрат на підприємстві
ЗМІСТ
ВСТУП
РОЗДІЛ 1 ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ
1.1. Роль планування в господарській діяльності
1.2. Методи і види планування за системою бухгалтерського обліку
РОЗДІЛ 2 МЕХАНІЗМ ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ
2.1. Загальна характеристика шахти досліджувального підприємства
2.2. Планування витрат за елементами та статтями калькуляції
РОЗДІЛ 3 ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
3.1. Контроль діяльності підприємства за методом "граничний аналіз”
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 
ВСТУП
    Основними напрямками розвитку народного господарства України є поліпшення організації і методів розробки загально галузевих планів, удосконалювання системи планових показників і посилення їхнього впливу на підвищення технічного рівня виробництва і якості продукції, прискорення темпів росту продуктивності праці і підвищення ефективності виробництва. Рішення зазначених задач має безпосередній зв'язок з удосконалюванням організаційної структури керування у всіх ланках господарства України. Основною причиною зменшення виробничих потужностей і низького рівня їхнього освоєння є недостатній обсяг капітальних вкладень у будівництво, реконструкцію і технічне переоснащення вуглевидобувних підприємств, а також у придбання гірничошахтного устаткування для оснащення вибоїв і заміни стаціонарного устаткування, що відпрацювали свій ресурс.
    Як свідчить аналіз, основними проблемами промисловості на Україні є: 1) низька інвестиційна привабливість підприємств унаслідок їх значної капіталоємкість і нерентабельності; 2) відсутність реальних механізмів приватизації підприємств, що враховують специфіку галузі; 3) невідповідність ціни на продукцію витратам на її виробництво; 4) несвоєчасні і неповні розрахунки за відвантажену продукцію; 5) недолік засобів на розвиток, фінансування науки, геологорозвідки; 6) соціально-економічні, екологічні і технічні проблеми зв'язані з ліквідацією підприємства; 7) недостатній рівень техніки безпеки й охорони праці. Програма розвитку розробляється з метою підвищення ефективності роботи підприємств промисловості і досягнення високих обсягів виробництва, необхідних для задоволення нестатків національної економіки. У зв'язку з цим установлюється єдиний порядок розробки, твердження і доведення річних, квартальних і місячних планів виробничих одиниць, незалежно від форм власності....
 
 
024 – Механізм планування собівартості продукції на підприємстві
ЗМІСТ
ВСТУП
РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПЛАНУВАННЯ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ
1.1. Методика формування собівартості продукції
1.2. Показники визначення собівартості продукції
РОЗДІЛ 2 МЕХАНІЗМ ПЛАНУВАННЯ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ НА ПІДПРИЄМСТВІ
2.1. Показники діяльності підприємства
2.2. Процес планування собівартості продукції підприємства
РОЗДІЛ 3 ШЛЯХИ ЗНИЖЕННЯ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА
3.1. Оптимізація витрат в собівартості продукції підприємства
ВИСНОВОК
ЛІТЕРАТУРА
ВСТУП
     Собівартість продукції є узагальнюючим показником роботи підприємства, у якому знаходять своє відображення всі сторони виробничої, господарської і фінансової діяльності підприємства – рівень механізації, автоматизації виробництва і продуктивності праці, використання основних і оборотних фондів, організація виробництва і праці, умови постачання і збуту тощо. Програма зниження собівартості продукції розробляється з метою підвищення ефективності роботи підприємств і досягнення обсягів виробництва продукції, необхідних для задоволення нестатків національної економіки. У зв'язку з цим установлюється єдиний порядок розробки, твердження і доведення річних, квартальних і місячних планів виробничих одиниць.
     Основною формою державного планування є перспективні плани з розподілом найважливіших завдань по роках, на основі яких розробляються плани господарської діяльності підприємств, об'єднань і промисловості в цілому. Для промисловості роль перспективного планування надзвичайно велика. Перспективні плани дозволяють визначити запаси вугілля, планувати поліпшення якості продукції, забезпечити фінансове оздоровлення підприємств, підвищення заробітної плати працівникам промисловості за рахунок зниження собівартості і підвищення продуктивності праці, вирішити соціальні й екологічні проблеми. На основі перспективних планів розробляються поточні річні плани з розбивкою по кварталах і місяцям. У річних планах передбачаються впровадження конкретних організаційно-технічних заходів, спрямованих на більш повне використання потужностей і нової техніки, удосконалювання технології виробництва, скорочення капітальних питомих вкладень, а також скорочення трудомісткості робіт і матеріальних витрат. Складання річного плану в промисловості починається знизу у виробничих об'єднаннях і підприємствах. Після аналізу виробничо-господарської діяльності за минулий період і розкриття внутрішньогосподарських резервів...
 
 
025 – Механізм формування виробничого плану на підприємстві
ЗМІСТ
ВСТУП
РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ВИРОБНИЧОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
1.1 Традиційні методи виробничого планування на підприємстві
1.2 Виробничий план як джерело підвищення діяльності підприємств
РОЗДІЛ 2 МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ ВИРОБНИЧОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
2.1 Виробнича характеристика підприємства
2.2 Аналіз планування обсягу виробництва і реалізації продукції
РОЗДІЛ 3 ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЧОГО ПЛАНУ НА ПІДПРИЄМСТВІ
3.1 Оновлення технічної бази підприємства
3.2 Підвищення кваліфікаційного рівня і досвіду працівників
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 
ВСТУП
     У сучасних умовах програма випуску продукції будь-якого підприємства визначається на основі: - сукупності попиту на вироблену їм продукцію; - його виробничої потужності. Виробнича потужність підприємства - це потенційно максимально можливий річний (квартальний, місячний, добовий) обсяг випуску продукції, робіт, послуг необхідної якості при заданих номенклатурі й асортименті на основі прогресивних норм використання устаткування і виробничих площ з урахуванням здійснення заходів щодо прогресивної технології, передовій організації праці і виробництва. Актуальність роботи полягає в тому, що в сьогоднішній економічній ситуації підвищення виробничої програми підприємств є одним з основних питань у період переходу до ринкових відносин. Від вирішення цієї проблеми залежить фінансовий стан підприємства, конкурентоспроможність його продукції на ринку.
    Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні завдання: - розглянути сутність та класифікацію виробничих проектів; - навести методику проведення аналізу використання потужності підприємства; - оцінити стан використання основних засобів підприємством; - дослідити шляхи поліпшення використання основних засобів підприємства.....
 
 
026 – Планування виробничої програми на підприємстві
ЗМІСТ
ВСТУП
РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ПРОЦЕСУ ПЛАНУВАННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРОГРАМИ ПІДПРИЄМСТВА
1.1. Методика розроблення виробничої програми підприємства
1.2. Показники ефективності формування виробничої програми підприємства
РОЗДІЛ 2 ПЛАНУВАННЯ І ОЦІНЮВАННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРОГРАМИ ПІДПРИЄМСТВА
2.1. Характеристика виробничої структури підприємства
2.2. Аналіз показників виробничої програми підприємства
РОЗДІЛ 3 ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ПЛАНУВАННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРОГРАМИ ПІДПРИЄМСТВА
3.1. Обґрунтування виробничої програми виробничою потужністю
ВИСНОВОК
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 
ВСТУП
      Базою для розробки виробничої програми є наступні вихідні дані. Насамперед, це прогноз попиту та пропозиції по номенклатурі, кількості і термінам продукції, що випускається. На цій основі розробляються заходи щодо спеціалізації і кооперації виробництва. Прогнозування кон'юнктури ринку є складною соціально-економічною задачею навіть в умовах розвитого ринку. В умовах же переходу до ринку, в умовах інфляції, стрибкоподібного росту цін на усі види ресурсів, відсутності достовірних даних про купівельну спроможність різних соціальних груп населення, наявності фактично нічим не стримуваної монополізації виробництва складність цієї задачі зростає багаторазово. Виробнича програма підприємства складається звичайно на рік з розбивкою по кварталах і місяцям.
     На основі квартальної виробничої програми підприємства складається місячна по випуску продукції. Складання місячної програми виробляється з урахуванням ряду додаткових вихідних даних: постанов уряду про включення в план виробництва держпідприємства виробів, не передбачених квартальною програмою; уточнень, внесених замовником по укладених договорах на постачання продукції; аналізу звітів про фактичне виконання календарного графіка технічної підготовки виробництва і про виконання плану організаційно-технічних заходів; аналізу звітів про очікуване виконання попередньої квартальної програми.
     Для досягнення ефективності функціонування підприємства, необхідно користуватися таким планом: - визначити місце підприємства в ієрархічному ринковому середовищі згідно з його галузевою належністю; - охарактеризувати його ринковий потенціал; - здійснити аналіз ефективності чинного на підприємстві внутрішнього економічного стану; - визначити резерви щодо його поліпшення та удосконалення; - опрацювати дієві напрямки підвищення ефективності господарювання підприємства на відповідному ринковому сегменті; сформулювати ефективний механізм стимулювання діяльності.....
Для заказов:
Телефон +380665144615
е-mail KursovieotMarinu@yandex.ua

Календарь
«  Август 2019  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
Novelty сайта
Афоризмы
Гениальность - это всего лишь удачная глупость

Баннер


Интернет реклама

Graffiti Decorations(R) Studio (TM) Site Promoter

Регистрация сайта в каталогах, раскрутка и оптимизация сайта, контекстная реклама Реклама в системе обмена посетителями и обмена письмами Реклама сайта OnLinks.ru - Покупка и продажа ссылок

Copyright MyCorp © 2019