Четверг, 22.08.2019, 03:27
Приветствую Вас Гость | RSS

КУРСОВЫЕ ОТ МАРИНЫ

2

Меню сайта
Наш опрос
Оцените мой сайт
Всего ответов: 71
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Форма входа

Экономика предприятия 3

ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЯ


017 – Аналіз планування продуктивності праці на підприємстві
018 – Аналіз показників ліквідності, платоспроможності та фінансової стійкості підприємства
019 – Аналіз "Витрат – Випуску – Прибутку”
020 – Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства
021 – Аналіз фінансових ресурсів діяльності підприємства
 
Короткое содержание работ:
 
017 – Аналіз планування продуктивності праці на підприємстві
ЗМІСТ
ВСТУП
РОЗДІЛ 1 СУТНІСТЬ І МЕТОДИ ПЛАНУВАННЯ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ, ЯК СКЛАДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
1.1. Основні методи планування продуктивності праці
1.2. Планування раціонального використання трудових ресурсів
РОЗДІЛ 2 ОСОБЛИВОСТІ ПЛАНУВАННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ
2.1. Техніко-економічна характеристика підприємства
2.2. Аналіз продуктивності праці і проектування плану по праці підприємстві
РОЗДІЛ 3 ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ
3.1. Застосування закордонного досвіду підвищення продуктивності праці на підприємстві
3.2. Чисельність промислово-виробничого персоналу і продуктивність праці
ВИСНОВОК
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ:
Додаток А. Вихідні данні для факторного аналізу по шахті «Ювілейна» за період 2007 р
Додаток Б. Результати факторного аналізу за період 2007 р. по шахті "Ювілейна”
 
ВСТУП
      Низький рівень продуктивності національної економіки, що характеризується необмеженим безконтрольним збільшенням витрат ресурсів на одиницю валового внутрішнього продукту, збільшенням цін до рівня світових при п'ятдесяти кратному зниженні рівня заробітної плати, неконкурентно-спроможності продукції, що випускається, обумовлює необхідність посилення державного регулювання трудовими і виробничими процесами.
      Одна з найважливіших проблем підвищення продуктивності праці – зниження трудомісткості продукції, що випускається, тому що ріст продуктивності праці забезпечується, по-перше, за рахунок зниження трудомісткості продукції, що випускається. До факторів, зв'язаним зі зміною трудомісткості продукції, відносяться технічний рівень виробництва, організація виробництва, непродуктивні витрати часу зв'язані зі шлюбом і його виправленням. До факторів, що залежать від зміни вартісної оцінки продукції, відносяться усі фактори, зв'язані зі зміною обсягу продукції у вартісній оцінці і виникаючі в зв'язку зі зміною структури продукції і рівня кооперованих постачань. Значною перешкодою для забезпечення ефективного функціонування виробництва є також проблема реалізації трудової активності населення. Відірваність заробітної плати і доходів від витрат праці і кінцевих результатів роботи приводить до необхідності направляти свої зусилля не на підвищення продуктивності праці, а на одержання мінімального необхідних для існування благ. Працівники підприємств не бачать для себе перспектив для розвитку виробництва. Винагорода за працю, що не забезпечує працівнику обсягів споживання, достатніх для відтворення його фізичних і інтелектуальних здібностей, втратило одну зі своїх основних функцій - стимулятора високопродуктивної праці. Сформована ситуація вимагає розробки науково обґрунтованої системи підвищення продуктивності виробництва.
     У даній роботі ми розглянемо методи планування продуктивності праці і шляху її підвищення....
 
 
018 – Аналіз показників ліквідності, платоспроможності та фінансової стійкості підприємства
ЗМІСТ
ВСТУП
РОЗДІЛ 1 МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИАНАЛІЗУ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА
1.1. Методи аналізу ліквідності та платоспроможності підприємства
1.2. Методика оцінки прибутковості та фінансової стійкості
РОЗДІЛ 2 АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА
2.1 . Характеристика фінансово-господарської діяльності підприємства
2.2 . Оцінка показників ліквідності та платоспроможності підприємства
2.3. Аналіз прибутковості та фінансової стійкості підприємства
РОЗДІЛ 3 НАПРЯМКИ ПОКРАЩЕННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ТА ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ
Додаток А. Звіт про фінансові результати за формою №2 за 2006 р.
Додаток Б. Баланс підприємства за формою №1 за 2006 р.
Додаток В. Звіт про фінансові результати за формою №2 за 2007 р.
Додаток Г. Баланс підприємства за формою №1 за 2007 р.
 
ВСТУП
       Метою дослідження даної роботи є: визначення показників ліквідності і платоспроможності вугільного підприємства та аналіз його фінансової стійкості. Для досягнення цієї мети в роботі: - проводиться оцінка платоспроможності підприємства; - розраховуються показники ліквідності; - розраховуються коефіцієнти платоспроможності; - аналізуються основні коефіцієнти фінансової стійкості; - визначається тип фінансової стійкості підприємства.
       Актуальність роботи полягає у тому, що для розв’язання сучасних проблем стабілізації національної економіки та підвищення регулюючої функції державного бюджету в забезпеченні соціального розвитку нашого суспільства треба здійснити низку організаційних заходів у плані зміцнення фінансового стану суб’єктів господарювання. Визначення меж фінансової стійкості належить до найбільш важливих економічних проблем, тому що недостатня фінансова стійкість може призвести до неплатоспроможності підприємства і відсутності засобів для розвитку виробництва, а надлишкова буде перешкоджати розвитку, формуючи на підприємстві зайві запаси і резерви. Зовнішнім виявом фінансової стійкості є платоспроможність підприємства, яка забезпечує обігові активи довгостроковими джерелами формування.
     Значна чи незначна поточна платоспроможність (або неплатоспроможність) полягає в меншому чи більшому ступені забезпеченості (чи незабезпеченості) обігових активів довгостроковими джерелами. Для визначення стану платоспроможності підприємства використовують аналіз ліквідності суб’єкта господарювання. Ліквідність можна розглядати як час, необхідний для продажу активу, або як суму, одержану від продажу активу. Ці аспекти тісно пов’язані між собою: актив можна реалізувати швидко і за короткий час, але зі значною знижкою в ціні. Оцінка платоспроможності за балансом здійснюється на підставі характеристики ліквідності оборотних активів, яка визначається часом, необхідним для перетворення їх у гроші. Чим менше часу потрібно для інкасації такого активу, тим вища його ліквідність. Ліквідність балансу – можливість суб’єкта господарювання перетворити активи в готівку і погасити свої платіжні зобов’язання, точніше – це ступінь покриття боргових зобов’язань підприємства його активами, строк перетворення яких у готівку відповідає строку погашення платіжних зобов’язань.....
 
 
019 – Аналіз "Витрат – Випуску – Прибутку”
ЗМІСТ
ВСТУП
РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПЛАНУВАННЯ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА
1.1 . Сутність та види прибутку підприємства
1.2 . Механізм планування та напрямок використання прибутку
РОЗДІЛ 2 АНАЛІЗ ПЛАНУВАННЯ ПРИБУТКУ ДОСЛІДЖУВАНОГО ПІДПРИЄМСТВА
2.1. Характеристика виробничої діяльності підприємства
2.2. Аналіз системи "витрат – випуск – прибуток”
РОЗДІЛ 3 НАПРЯМКИ ДОСЯГНЕННЯ ПРИБУТКОВОСТІ НА ДОСЛІДЖУВАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ
3.1. Підвищення ефективності за рахунок впровадження (нових технологій)
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ
 
ВСТУП
     Метою дослідження даної роботи є: визначення механізму планування прибутку підприємства та аналіз його "витрат – випуску – прибутку” на підприємстві. Мета аналізу "витрат – випуску – прибутку” – визначити повноту та якість отримання прибутку, оцінка динаміки абсолютних і відносних показників, з’ясувати спрямованість, ступінь і частку впливу окремих факторів на зміну прибутку і рентабельності, виявити та оцінити можливі резерви їх зростання. Для досягнення цієї мети в роботі: - проводитися аналіз обґрунтованості плану (прогнозу) досягнення прибутку підприємства; - проводиться аналіз і оцінка динаміки показників прибутку і рентабельності; - аналіз виконання планових показників з прибутку і рентабельності; - визначення та вимірювання впливу факторів на відхилення прибутку і рентабельності; - виявлення шляхів підвищення прибутку підприємства та обґрунтування заходів щодо їх мобілізації.
     Безпосередньою задачею аналізу є виявлення резервів підвищення фінансових результатів діяльності підприємства за рахунок зниження собівартості, пошуку шляхів її мобілізації. Різні сторони виробничої і фінансової діяльності підприємства отримують кінцеву грошову оцінку в системі показників фінансових результатів. Особливо найбільш важливі показники фінансових результатів діяльності підприємства представлені в формі №2 "Звіт про фінансові результати”. Прибуток виражає абсолютний ефект без урахування використаних ресурсів. Тому для аналізу його доповнюють показником рентабельності.
     Рентабельність – це відносний показник ефективності роботи підприємства, котрий у загальній формі обчислюється як відношення прибутку до витрат (ресурсів). Зниження витрат виробництва та собівартості продукції є однією з основних умов збільшення прибутку підприємства, підвищення рентабельності та ефективності його діяльності. Одержання найбільшого ефекту з найменшими витратами, економія трудових, матеріальних і фінансових ресурсів залежать від того, як вирішує підприємство питання зниження собівартості продукції.....
 
 
020 – Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства
ЗМІСТ
ВСТУП
РОЗДІЛ 1 МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ПІДПРИЄМСТВА
1.1. Сутність та механізм формування фінансових результатів підприємства
1.2. Характеристика методів аналізу фінансових результатів роботи підприємства
РОЗДІЛ 2 АНАЛІЗ МЕХАНІЗМУ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ПІДПРИЄМСТВА
2.1 Характеристика фінансово-господарської діяльності підприємства
2.2 Аналіз механізму формування фінансових результатів підприємства
2.3 Оцінка фінансових результатів
РОЗДІЛ 3 НАПРЯМКИ ПОКРАЩЕННЯ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ РОБОТИ ПІДПРИЄМСТВА
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ
Додаток А. Баланс підприємства за формою №1 за 2006 р.
Додаток Б. Звіт про фінансові результати за формою №2 за 2006 р.
Додаток В. Баланс підприємства за формою №1 за 2007 р.
Додаток Г. Звіт про фінансові результати за формою №2 за 2007 р.
Додаток Д. Баланс підприємства за формою №1 за 2008 р.
Додаток Е. Звіт про фінансові результати за формою №2 за 2008 р.
 
ВСТУП
      Метою дослідження даної роботи є: визначення механізму формування фінансових результатів досліджувального підприємства та їх аналіз. Для досягнення цієї мети в роботі: - проводитися аналіз основних фінансових показників підприємства; - просліджується динаміка і дається оцінка показників прибутку; - аналіз собівартості і витрат виробництва вугільної продукції; - аналіз виконання планових показників з прибутку; - проводиться аналіз і розраховуються коефіцієнти рентабельності підприємства. Фінансові результати є одними із основних категорій товарного виробництва. Це передусім виробнича категорія, що характеризує відносини, які складаються в процесі суспільного виробництва. Безпосередньою задачею аналізу є виявлення резервів підвищення фінансових результатів діяльності підприємства за рахунок зниження собівартості, пошуку шляхів її мобілізації.
      Різні сторони виробничої і фінансової діяльності підприємства отримують кінцеву грошову оцінку в системі показників фінансових результатів. Особливо найбільш важливі показники фінансових результатів діяльності підприємства представлені в формі №2 "Звіт про фінансові результати”. Прибуток виражає абсолютний ефект без урахування використаних ресурсів. Тому для аналізу його доповнюють показником рентабельності. Рентабельність – це відносний показник ефективності роботи підприємства, котрий у загальній формі обчислюється як відношення прибутку до витрат (ресурсів). Зниження витрат виробництва та собівартості продукції є однією з основних умов збільшення прибутку підприємства, підвищення рентабельності та ефективності його діяльності. Одержання найбільшого ефекту з найменшими витратами, економія трудових, матеріальних і фінансових ресурсів залежать від того, як вирішує підприємство питання зниження собівартості продукції.....
 
 
021 – Аналіз фінансових ресурсів діяльності підприємства
ЗМІСТ
ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА
1.3 Сутність та складові фінансових ресурсів
1.4 Характеристика джерел формування фінансових ресурсів
РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА
2.4 Характеристика фінансово-господарського стану підприємства
2.5 Характеристика фінансових ресурсів підприємства
2.6 Аналіз ефективності використання фінансових ресурсів
РОЗДІЛ 3. НАПРЯМКИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ
Додаток А. Баланс підприємства за формою №1 за 2007 р.
Додаток Б. Звіт про фінансові результати за формою №2 за 2007 р.
Додаток В. Баланс підприємства за формою №1 за 2008 р.
Додаток Г.Звіт про фінансові результати за формою №2 за 2008 р.
Додаток Д. Таблиця 2.1. Аналіз структури пасивів балансу за 2007 – 2008 рр.
Додаток Е. Таблиця 2.3. Показники фінансової структури капіталу за 2007 - 2008 рр.
 
ВСТУП
      Відповідно до Закону України "Про підприємство", фінансові ресурси підприємств - це переважно прибуток і амортизаційні відрахування, прибутки від цінних паперів, пайові внески, ресурси спонсорів. Поряд з цим фінанси підприємства займають одне з головних місць у відтворювальному процесі, формуванні власних грошових фондів і централізованих фінансових ресурсів держави, тому вимагають постійного контролю і належної уваги з боку керуючих органів.
     Неефективність використання фінансових ресурсів призводить до низької платоспроможності підприємства і, як наслідок, до можливих перебоїв у постачанні, виробництві та реалізації продукції; до невиконання плану прибутку, зниження рентабельності підприємства, до загрози економічних санкцій. Основними завданнями аналізу фінансових ресурсів є: - дослідження ефективності використання майна (капіталу) підприємства, забезпечення підприємства власними оборотними коштами; - об’єктивна оцінка динаміки та стану ліквідності, платоспроможності та фінансової стійкості підприємства; - аналіз ділової активності підприємства; - вивчення ефективності використання фінансових ресурсів....
 
 
Для заказов:
Телефон +380665144615
е-mail KursovieotMarinu@yandex.ua
Календарь
«  Август 2019  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
Novelty сайта
Афоризмы
Гениальность - это всего лишь удачная глупость

Баннер


Интернет реклама

Graffiti Decorations(R) Studio (TM) Site Promoter

Регистрация сайта в каталогах, раскрутка и оптимизация сайта, контекстная реклама Реклама в системе обмена посетителями и обмена письмами Реклама сайта OnLinks.ru - Покупка и продажа ссылок

Copyright MyCorp © 2019